วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 1/2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ฝึกอ่านอักษร A-Z พิมพ์ใหญ่ และฝึกเขียนตัวอักษร  13 ตัว (A-M) เพื่อให้มีทักษะการอ่านตัวอักษร A-Z พิมพ์ใหญ่ การเขียนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (A-M) และมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างสมวัย สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

 

What Will You Learn?

  • อ่านอักษร A-Z พิมพ์ใหญ่
  • เขียนตัวอักษร (A-M) 13 ตัว

Course Content

อ่านอักษร A- Z 
การฟังและอ่านอักษร A-Z

  • การอ่าน A-Z
    00:00
  • จงเลือกตอบที่ถูกต้อง

เขียนตัวอักษร A-M
เขียนอักษร จำนวน 13 ตัว (A – M)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet