วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ฝึกอ่าน ANT-ZEBRA และฝึกเขียนคำศัพท์ ANT-ZEBRA โดยเลือกเขียนคำศัพท์ที่มีตัวอักษรไม่เกิน 3 ตัว เพื่อให้มีทักษะการอ่าน ANT-ZEBRA การเขียนตัวอักษรเป็นคำและมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างสมวัยสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น

What Will You Learn?

  • ฝึกอ่าน ANT-ZEBRA
  • ฝึกเขียนคำศัพท์ ANT-ZEBRA

Course Content

การอ่าน ANT-ZEBRA
ฝึกอ่าน ANT-ZEBRA

  • การอ่าน ANT-ZEBRA
  • จงตอบคำถามให้ถูกต้อง

การเขียน ANT-ZEBRA
ฝึกการเขียน ANT-ZEBRA

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet