วิชาภาษาอังกฤษ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ14101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

ศึกษาคำสั่ง  คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน และคำแนะนำในการเล่นเกม การวาดภาพ/การทำอาหารและเครื่องดื่ม คำ กลุ่มคำ ประโยค  ข้อความ การใช้พจนานุกรม บทพูดเข้าจังหวะและการสะกดคำ   หลักการอ่านออกเสียง กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์และเครื่องหมาย  นิทานหรือเรื่องสั้น ข้อความจากสื่อสิ่งพิมพ์ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย และลมฟ้าอากาศ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) เพื่อนบ้าน  นิทานที่มีภาพประกอบคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การแนะนำตนเอง  เพื่อนและบุคคลใกล้ตัว ประโยคที่ใช้แสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ   และสำนวนการตอบรับ คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียน คำศัพท์ สำนวนภาษา และประโยคที่ใช้แสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก  การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว การพูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาททางสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เครื่องหมายวรรคตอน คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล (เทศกาลกินเจ) วันสำคัญ (ตรุษจีน)  งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  ความเหมือนและความต่างของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ความเหมือนและความต่างของเทศกาล งานฉลองและประเพณีของไทยและของเจ้าของ การร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ เทศกาล งานประเพณีต่างๆ สรุปใจความสำคัญ ชี้แจงและแสดงความคิดเห็น สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ฟังและอ่าน  ใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ตอบคำถามจากการฟัง และอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ การตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ ตอบคำถามจากการฟัง และอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ มุ่งมั่นในการทำงาน

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง My Neighbour
ในหน่วยการเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ในหัวข้อเรื่อง Adjectives และ Present Perfect Tense

  • Adjectives
  • Present Perfect Tense
  • Present Perfect Tense Exercise

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Taking Care of Yourself
Some tips for self-care include: Live Healthy, eat healthy foods, get enough sleep, exercise regularly, and avoid drugs and alcohol. ... Practice good hygiene. ... See friends to build your sense of belonging. ... Try to do something you enjoy every day. ในหน่วยการเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ในหัวข้อเรื่อง Imperatove และ Past Simple Tense

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Going Shopping
ในหน่วยการเรียนนี้ นักเรียนจะได้ศึกษาบทเรียนในหัวข้อเรื่อง Going Shopping, Fruit and Vegetables และ Department Store

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง What We Eat and Drink
ในหน่วยการเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ในหัวข้อเรื่อง Nouns และ Present Continuous Tense

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Interesting Places
ในหน่วยการเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ในหัวข้อเรื่อง Subject Pronouns รวมถึงหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น Road signs, Country and nationality

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Weather and Festival
ในหน่วยการเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ในหัวข้อเรื่อง Future Simple Tense รวมถึงหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น Seasons and Weather, Clothes for each season and New Year Festival

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว