วิชาภาษาอังกฤษ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
ศึกษาคำสั่ง  คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน และคำแนะนำในการเล่นเกม การวาดภาพ/การทำอาหารและเครื่องดื่ม คำ กลุ่มคำ ประโยค  ข้อความ การใช้พจนานุกรม บทพูดเข้าจังหวะและการสะกดคำ   หลักการอ่านออกเสียง กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์และเครื่องหมาย  นิทานหรือเรื่องสั้น ข้อความจากสื่อสิ่งพิมพ์ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อขาย และลมฟ้าอากาศ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) เพื่อนบ้าน  นิทานที่มีภาพประกอบคำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญของเรื่อง บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การพูดแทรกอย่างสุภาพ  การแนะนำตนเอง  เพื่อนและบุคคลใกล้ตัว ประโยคที่ใช้แสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ   และสำนวนการตอบรับ คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาตที่ใช้ในห้องเรียน คำศัพท์ สำนวนภาษา และประโยคที่ใช้แสดงความต้องการและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ ประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก  การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว การพูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาททางสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เครื่องหมายวรรคตอน คำศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล (เทศกาลกินเจ) วันสำคัญ (ตรุษจีน)  งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา  ความเหมือนและความต่างของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ความเหมือนและความต่างของเทศกาล งานฉลองและประเพณีของไทยและของเจ้าของ การร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญ เทศกาล งานประเพณีต่างๆ สรุปใจความสำคัญ ชี้แจงและแสดงความคิดเห็น สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ฟังและอ่าน  ใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ

โดยกระบวนการปฏิบัติการทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการแปลความ กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษา กระบวนการถ่ายโอนทางภาษาและ กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้มีความใฝ่เรียนรู้  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ซี่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ตอบคำถามจากการฟัง และอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ
 • การตอบคำถามจากการฟัง และอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ
 • ตอบคำถามจากการฟัง และอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่าย ๆ
 • มุ่งมั่นในการทำงาน

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Personal Identification
About me Date-Cardinal numbers Present Simple Tense My family Family Tree Describing people Adjectives (Comparison)

 • About me
  00:00
 • Date-Cardinal numbers
  00:00
 • Present Simple Tense
  00:00
 • Present Simple Tense Test
 • Family Tree
  00:00
 • My family
 • Members in family
 • Describing people
  00:01
 • Adjectives (Comparison)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Education & Future career

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Relation with other

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง House and Home

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Free Time & Entertainment

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Travel

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว