วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ท๑๑๑๐๑) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดหมู่: ป.1, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์และเลขไทย  การผันเสียงวรรณยุกต์กับอักษร ๓ หมู่  ฝึกทักษะการอ่านด้วย การอ่านออกเสียงคำที่มีรูปและไม่มีรูปวรรณยุกต์   คำที่มีตัวสะกดตรงและไม่ตรงตามมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ  คำคล้องจองและข้อความสั้นๆ  ความหมายของคำ  อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ นิทาน  เรื่องสั้น  บทร้องเล่น  บทเพลง หนังสือตามความสนใจ  การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน  อ่านคำขวัญ คติพจน์ของโรงเรียน ชุมชนตลาดน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนสะกดคำ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยคำแนะนำ  คำสั่งง่ายๆ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์  พูดแนะนำตนเอง กล่าวคำทักทาย

การสะกดคำ  การแต่งประโยคง่ายๆ  คำคล้องจองการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจโดยใช้ กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด และทักษะทางภาษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทยมีนิสัยรักการอ่าน รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง  มีมารยาทในการอ่านการฟัง  การดู  การพูดและการเขียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ๑.นักเรียนอ่านและเขียนพยัญชนะ ๔๔ ตัว ได้
 • ๒.นักเรียนได้รู้จักการอ่านและเขียนสระ (สระไม่ลดรูปสระลดรูป)
 • ๓.นักเรียนบอกอักษร ๓ หมู่
 • ๔.นักเรียนบอกการผันเสียงวรรณยุกต์กับอักษรกลาง
 • ๕.นักเรียนบอกการผันเสียงวรรณยุกต์กับอักษรสูง
 • ๖.นักเรียนบอกการผันเสียงวรรณยุกต์กับอักษรต่ำ
 • ๗.นักเรียนสามารถเขียนคำสะกดคำจากคำศัพท์พื้นฐาน
 • ๘.นักเรียนสามารถแต่งประโยคและการเรียงประโยค
 • ๙.นักเรียนอ่านจับใจความสำคัญได้

เนื้อหาของคอร์ส

พยัญชนะน่ารู้

 • พยัญชนะน่ารู้
  00:01
 • พยัญชนะน่ารู้

สระที่ควรรู้

อักษร ๓ หมู่

อักษรกลางและการผันเสียงวรรณยุกต์

อักษรสูงและการผันเสียงวรรณยุกต์

อักษรต่ำและการผันเสียงวรรณยุกต์

สนุกกับการสะกดคำ

สนุกกับประโยค

สนุกกับการอ่าน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว