วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (30209) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 3

ศึกษาเรื่องการอ่านจับใจความ อ่านคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองและร้อยกรองที่เป็นบทความวรรณคดี และวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นบันเทิงคดีและสารคดี วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล บอกข้อคิดและแสดงความคิดเห็นได้ชัดเจน สามารถจับในความสำคัญของเรื่องได้อย่างถูกต้อง

โดยใช้กระบวนกลุ่ม กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการทักษะทางภาษา

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิดความเข้าใจและการแก้ปัญหา เห็นคุณค่าในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน และเห็นคุณค่าของภาษาไทย

What Will You Learn?

 • นักเรียนสามารถอ่านจับใจความได้ถูกต้ง
 • นักเรียนมีวิจารณาณในการอาน
 • นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธี

Course Content

อ่านอย่างไรให้ถูกต้อง

 • การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
  00:01
 • แบบทดสอบ
 • การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
  00:01
 • การอ่านและความสำคัญ
  00:00
 • การอ่านจับใจความ
  00:01
 • หลักการพิจารณาข่าวข่าว
  00:00
 • การอ่านจับใจความจากเรื่องที่อ่าน
  00:00

ภาษาไทยเรานี้มีทำนอง

เลือกอย่างไรให้เหมาะความ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet