วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ท15102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายความหมาย ของคำในแต่ละท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ คำที่ใช้ในประเทศกลุ่มอาเซียน ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถแยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือจากสื่อสื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนคำขวัญในท้องถิ่นของนักเรียน คำอวยพร คำแนะนำและคำอธิบาย แสดงขั้นตอนโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องประเทศในกลุ่มอาเซียนและแผนภาพความคิดเพื่อ ใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา กรอกแบบรายการ ได้แก่ ใบฝากเงิน และใบถอนเงิน ธนาณัติ แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์ เขียนเรื่องตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน จับใจความของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ การฟัง การดู การสนทนา และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ระบุชนิดและหน้าที่ของคำบุพบท คำสันธาน และคำอุทานในประโยค จำแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช้คำราชาศัพท์ บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งกาพย์ยานี ๑๑ และใช้สำนวนได้ถูกต้อง สรุปเรื่อง อธิบายคุณค่า ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นหรือวรรณกรรมที่ปรากฏในกลุ่มประเทศอาเซียน  สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง และท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการทางภาษา ได้แก่กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน การบวนการพูด การฟัง และการดู รวมทั้งกระบวนการคิด และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนสังเกตและตอบคำถามที่กระตุ้นความคิด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ มาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกประมวลคำ และนำคำไปใช้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยจากสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และมุ่งพัฒนาการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่มและการระดมความคิด

เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะการสื่อสารกับชาวต่างชาติซึ่งมีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน มีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและภูมิใจในภาษาประจำชาติ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องจากวรรณคดี
  • 2. นักเรียนใช้หลักวิเคราะห์ตัวละครและเนื้อหาจากเรื่องได้
  • 3. นักเรียนได้รับคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม
  • 4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหมายอักษรย่อ
  • 5. นักเรียนได้รับทักษะการใช้ภาษา

เนื้อหาของคอร์ส

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว