เนื้อหาของคอร์ส
วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ท15102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

เมื่อนักเรียนอ่าน เรื่อง ชีวิตมีค่า และ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้ว ให้นักเรียนอ่าน วิเคราะห์ และตอบคำถามลงในแบบฝึกหัดที่ 9 ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

ไฟล์ตัวอย่าง
แบบฝึกหัดที่ 9.pdf
ขนาด: 1.26 MB