วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ท14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าเขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปความจากการฟังและดู พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู ;และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ บอกความหมายของสำนวนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านในอำเภออรัญประเทศและในจังหวัดสระแก้วหรือนิทานคติธรรม; อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพื้นบ้านในจังหวัดสระแก้ว ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบท ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน และพูด วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร มีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านในใจ การอ่านออกเสียง การจับใจความสำคัญของเรื่อง และหลักภาษา ดังต่อไปนี้
 • -สำนวนไทย
 • -มาตราตัวสะกด
 • -คำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
 • -คำที่ใช้ไม้ยมก(ๆ)
 • -คำที่มีอักษรควบ คำที่มีอักษรนำ
 • -คำที่มีไม้ทัณฑฆาตกำกับ
 • -ผันอักษรกลาง สูง ต่ำ ที่เป็นคำเป็น และคำตาย
 • -ชนิดของคำ(คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์)
 • -ประโยคสื่อสาร(บอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม แสดงความต้องการ คำสั่ง ขอร้อง)
 • -การแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
 • - การคัดลายมือ คำพ้อง
 • -การเขียนเรียงความ

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 ขนมไทยไร้เทียมทาน

 • ขนมไทยไร้เทียมทาน (การอ่านในใจ)
  00:01
 • แบบทดสอบเรื่อง การอ่านในใจ ขนมไทยไร้เทียมทาน

หน่วยที่ 2 ออมไว้กำไรชีวิต

หน่วยที่ 3 ผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น

หน่วยที่ 4 ภูมิใจมรดกโลก

หน่วยที่ 5 ชีวิตที่ถูกเมิน

หน่วยที่ 6 โอม!พินิจมหาพิจารณา

หน่วยที่ 7 แรงพิโรธจากฟ้าดิน

หน่วยที่ 8 ไวรัสวายร้าย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว