วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ท13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ฝึกทักษะการอ่านด้วยการอ่านออกเสียงคำ โดยเพิ่มเติมคำจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ คือ คำพ้อง คำที่ใช้ ฑ ฤ ฤา คำที่อ่านได้ ๒ ลักษณะทั้งตามอักขรวิธีและตามความนิยม อ่านข้อความ เรื่องสั้น บทร้อยกรองง่ายๆ อ่านจับใจความ การอ่านหนังสือตามความสนใจ การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่และแผนภูมิ

ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การเขียนบรรยายสั้นๆ เขียนสะกดคำ การเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนจดหมายลาครู การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยการพูดจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง การพูดสื่อสาร การพูดแนะนำโรงเรียน วัดแม่พระลูกประคำ สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนตลาดน้อย  การพูดโน้มน้าวใจอย่างสั้นๆ

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องการสะกดคำ  ชนิดและหน้าที่ของคำ (คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา)   การใช้พจนานุกรม การแต่งประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคขอร้อง ประโยคคำสั่ง การแต่ง คำคล้องจอง  คำขวัญ (โรงเรียน และกรุงเทพมหานคร) ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาจีน

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมจากข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมวรรณคดี นิทานพื้นบ้าน (พระไชยเชษฐ์) ปริศนาคำทาย  เพลงกล่อมเด็ก  การท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  และทักษะทางภาษา

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย

มีนิสัยรักการอ่าน  รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูดและการเขียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • นักเรียนสามารถอ่านในใจเนื้อหาบทเรียนได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาบทเรียนได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนสามารถอ่านจับใจความสำคัญของเนื้อหาบทเรียนได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษาและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
 • ดังต่อไปนี้
 • -ทบทวนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
 • -การใช้ถ้อยคำสุภาพ
 • -มาตราตัวสะกด
 • -สระเปลี่ยนรูป
 • -ความหมายของคำ
 • -คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
 • -คำคล้องจอง
 • -การอ่านคำที่เป็นอักษรควบกล้ำ
 • -อักษรนำ
 • -คำขวัญ
 • -คำที่มี ฤ ฤา
 • -คำที่ใช้ บัน บรร
 • -คำที่ใช้ รร (รร หัน)
 • -ภาษาถิ่น

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วย 1ปฎิบัติการสายลับจิ๋ว

 • ปฎิบัติการสายลับจิ๋ว(การอ่านในใจ)
  00:01
 • พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
  00:01
 • การใช้ถ้อยคำสุภาพ
  00:01
 • แบบทดสอบ เรื่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

หน่วย 2 แต่เด็กซื่อไว้

หน่วย 3 ป่านี้มีคุณ

หน่วย 4 อาหารดี ชีวีมีสุข

หน่วย 5 ทำดี…อย่าหวั่นไหว

หน่วย 6 พลังงานคือชีวิต

หน่วย 7 ความฝันเป็นจริงได้

หน่วย 8 ภูมิใจภาษาไทยของเรา

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว