วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ท14101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าเขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทในการเขียน จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู พูดสรุปความจากการฟังและดู พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู ;และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่าง ๆ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ บอกความหมายของสำนวนเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านในอำเภออรัญประเทศและในจังหวัดสระแก้วหรือนิทานคติธรรม; อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพื้นบ้านในจังหวัดสระแก้ว ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบท ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน การเขียน และพูด วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร มีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านในใจ การอ่านออกเสียง การจับใจความสำคัญของเรื่อง และหลักภาษา ดังต่อไปนี้
 • - ประโยค
 • - การเขียนจดหมาย
 • - กรบันทึกความรู้
 • - การเขียนย่อความ
 • - การเลือกอ่านหนังสือ
 • - การพูด (แนะนำตัว สนทนา โน้มน้าวใจ โต้แย้ง)
 • - การโฆษณา
 • - การฟังและการดู
 • - การเขียนรายงาน
 • - การพูดรายงาน
 • - ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาถิ่น
 • - คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
 • - คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
 • - คำราชาศัพท์

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 9 สนุกสนานกับการเล่น

 • สนุกสนานกับการเล่น (อ่านในใจ)
  00:01
 • วลีและประโยค
  00:01
 • การเขียนจดหมาย
  00:01

หน่วยที่ 10 หนูเอยจะบอกให้

หน่วยที่ 11 คนดีศรีโรงเรียน

หน่วยที่ 12 สารพิษในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 13 อย่างนี้ดีควรทำ

หน่วยที่ 14 กระดาษนี้มีที่มา

หน่วยที่ 15 รักที่คุ้มภัย

หน่วยที่ 16 ธรรมชาตินี้มึคุณ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว