วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ท13101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ฝึกทักษะการอ่านด้วยการอ่านออกเสียงคำ โดยเพิ่มเติมคำจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ คือ คำพ้อง คำที่ใช้ ฑ ฤ ฤา คำที่อ่านได้ ๒ ลักษณะทั้งตามอักขรวิธีและตามความนิยม อ่านข้อความ เรื่องสั้น บทร้อยกรองง่ายๆ อ่านจับใจความ การอ่านหนังสือตามความสนใจ การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่และแผนภูมิ

ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด การเขียนบรรยายสั้นๆ เขียนสะกดคำ การเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนจดหมายลาครู การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยการพูดจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง การพูดสื่อสาร การพูดแนะนำโรงเรียน วัดแม่พระลูกประคำ สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนตลาดน้อย  การพูดโน้มน้าวใจอย่างสั้นๆ

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องการสะกดคำ  ชนิดและหน้าที่ของคำ (คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา)   การใช้พจนานุกรม การแต่งประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคขอร้อง ประโยคคำสั่ง การแต่ง คำคล้องจอง  คำขวัญ (โรงเรียน และกรุงเทพมหานคร) ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาจีน

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมจากข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมวรรณคดี นิทานพื้นบ้าน (พระไชยเชษฐ์) ปริศนาคำทาย  เพลงกล่อมเด็ก  การท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  และทักษะทางภาษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทยมีนิสัยรักการอ่าน  รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูดและการเขียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • นักเรียนสามารถอ่านในใจเนื้อหาบทเรียนได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาบทเรียนได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนสามารถอ่านจับใจความสำคัญของเนื้อหาบทเรียนได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษาและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
 • ดังต่อไปนี้
 • - คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต
 • - การเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่าน
 • - คำนาม
 • - การพูดและการเขียนรายงาน
 • - คำสรรพนาม
 • - กรเขียนจดหมายลาป่วย ลากิจ
 • - คำกริยา
 • -คำที่ใช้ -ำ และ -ัม
 • - คำที่ใช้ ใ- ไ- ไ-ย และ -ัย
 • - คำวิเศษณ์
 • - การตั้งคำถามและตอบคำถาม
 • - การอวยพร
 • - การอ่านข้อมูลจากแผนที่
 • - ประโยคเพื่อการสื่อสาร
 • - การเขียนความรู้สึกนึกคิด
 • - สำนวน
 • - การใช้พจนานุกรม
 • - การใช้เครื่องหมายต่างๆ
 • - การบันทึกเหตุการณ์ปรจำวัน

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 10 นอกเมือง…ในกรุง

 • นอกเมือง…ในกรุง (อ่านในใจ)
  00:01
 • คำนาม
  00:00
 • การพูดและการเขียนบรรยาย
  00:00
 • แบบทดสอบ

หน่วยที่ 11 ส่งข่าว…เล่าเรื่อง

หน่วยที่ 13 ของดีในตำบล

หน่วยที่ 14 ธรรมชาติเจ้าเอย

หน่วยที่ 15 เล่นคำทาย

หน่วยที่ 16 บันทึกความหลัง

หน่วยที่ 9 คิดไป รู้ไป

หน่วยที่ 12 ประชาธิปไตยใบเล็ก

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว