วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ท16101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ฝึกทักษะการอ่านด้วยหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เป็นโวหารต่าง ๆ  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ วันเดือนปีแบบไทย อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน และหลักการใช้บริบทหรือคำแวดล้อมช่วยในการตีความ แปลความ ขยายความ  การอ่านทำนองเสนาะ  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ การอ่านหนังสือตามความสนใจ

ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด  การเขียนสื่อสาร (จดหมาย  ขอใช้สถานที่ต่างๆ ในชุมชน) การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ  การเขียนเรียงความ  การเขียนย่อความ  การเขียนจดหมายส่วนตัว  (จดหมายขอโทษ จดหมายแสดงความขอบคุณ) การกรอกแบบรายการต่างๆ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยการพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก หลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา  การพูดรายงาน  การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ  คำราชาศัพท์  ระดับภาษา  ภาษาท้องถิ่น (ภาษาจีน)  คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  กลุ่มคำหรือวลี   ประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน  กลอนสุภาพ สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง การแสดงความคิดเห็นวรรณคดีและวรรณกรรม หลักการและวิธีการเล่า นิทานพื้นบ้านท้องถิ่น (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ของคนจีน) การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  การท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยกระบวนการอ่านออกเสียง กระบวนการสื่อความ  ทักษะทางภาษา กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย

มีนิสัยรักการอ่าน  รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูดและการเขียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • - เพลงพื้นบ้าน
 • - สำนวนโวหาร
 • - การพูดแสดงความคิดเห็น
 • - การย่อความ
 • - การคัดลายมือ
 • - การเขียนตามจิตนาการ
 • - การอ่านแผนที่
 • - ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น
 • - การโต้วาที
 • - การพูดรายงาน
 • - คำภาษาต่างประเทศ
 • -การเขียนจดหมายกิจธุระ

เนื้อหาของคอร์ส

ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน

 • เพลงพื้นบ้าน
  00:00
 • สำนวนโหาร
  00:00
 • การเขียนเชิงอธิบาย
 • จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ช้อนกลางสร้างสุขภาพ

สวยร้ายสายลับ

สี่ศิษย์พระดาบส

หนึ่งในประชาคม

เสียแล้วไม่กลับคืน

พ่างเพี้ยงพสุธา

นิทานแสนสนุก
การอ่านเสริมบทเรียนเป็นการเพิ่มประสบการณ์ด้านการอ่าน ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการอ่านและศึก หาความรู้เพิ่มเติม ขยายขอบเขตการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล รู้จักคิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่านและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่ออ่าน ดูและฟังเรื่องใด หากผู้รับสารรู้จักคิดวิเคราะห์เรื่องนั้นๆให้เข้าใจถ่องแท้ก็จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง การวิเคราะห์ต้องพิจารณาส่วนต่างๆของเรื่อง ทั้งข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ส่วนดีและส่วนบกพร่องของเรื่อง จุดประสงค์ของผู้แต่ง รวมทั้งข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว