วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ท12102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบาย

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ฝึกทักษะการอ่านด้วยการอ่านออกเสียง  คำที่มีรูปและไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่มีตัวสะกดตรงและไม่ตรงตามมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่มี รร คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆ  การอ่านจับใจความ   อ่านหนังสือตามความสนใจ  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่งหรือข้อแนะนำ

ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วย คำแนะนำ  คำสั่งที่ซับซ้อน การพูดจับใจความและแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  การพูดสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือ กล่าวคำขอบคุณ คำขอโทษ เล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์และเลขไทย  การเขียนสะกดคำและความหมายของคำ  การเรียบเรียงคำเป็นประโยค  คำคล้องจอง  ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาท้องถิ่น (ภาษาจีน)

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมจากข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในชุมชนตลาดน้อยการดำเนินชีวิตประจำวัน  การท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่  มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด และทักษะทางภาษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย มีนิสัยรักการอ่าน  รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูดและการเขียน

What Will You Learn?

 • สามารถอ่านออกเขียนได้ เข้าใจปฏิบัติและตอบคำถามได้

Course Content

บทที่ 7 นักคิดสมองใส
คำที่ประสมด้วยสระ เ-ะ คำที่ประสมด้วยสระ แ-ะ

 • คำที่ประสมด้วยสระเ-ะ
  00:01
 • คำที่ประสมด้วยสระ แ-ะ
  00:01
 • อ่านบทเรียนเรื่อง นักคิดสมองใส
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง นักคิดสมองใส

บทที่ 8 โลกร้อน

บทที่ 9 รักพ่อ รักแม่

บทที่ 10 เข็ดแล้ว

บทที่ 11 เด็กดี

บทที่ 12 ชาติของเรา

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet