วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ท12102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบาย

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ฝึกทักษะการอ่านด้วยการอ่านออกเสียง  คำที่มีรูปและไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำที่มีตัวสะกดตรงและไม่ตรงตามมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่มี รร คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆ  การอ่านจับใจความ   อ่านหนังสือตามความสนใจ  การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่งหรือข้อแนะนำ

ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ การเขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วย คำแนะนำ  คำสั่งที่ซับซ้อน การพูดจับใจความและแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  การพูดสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือ กล่าวคำขอบคุณ คำขอโทษ เล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์และเลขไทย  การเขียนสะกดคำและความหมายของคำ  การเรียบเรียงคำเป็นประโยค  คำคล้องจอง  ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาท้องถิ่น (ภาษาจีน)

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมจากข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในชุมชนตลาดน้อยการดำเนินชีวิตประจำวัน  การท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่  มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด และทักษะทางภาษา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย มีนิสัยรักการอ่าน  รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูดและการเขียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • สามารถอ่านออกเขียนได้ เข้าใจปฏิบัติและตอบคำถามได้

เนื้อหาของคอร์ส

บทที่ 7 นักคิดสมองใส
คำที่ประสมด้วยสระ เ-ะ คำที่ประสมด้วยสระ แ-ะ

 • คำที่ประสมด้วยสระเ-ะ
  00:01
 • คำที่ประสมด้วยสระ แ-ะ
  00:01
 • อ่านบทเรียนเรื่อง นักคิดสมองใส
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง นักคิดสมองใส

บทที่ 8 โลกร้อน

บทที่ 9 รักพ่อ รักแม่

บทที่ 10 เข็ดแล้ว

บทที่ 11 เด็กดี

บทที่ 12 ชาติของเรา

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว