วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ท16101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ฝึกทักษะการอ่านด้วยหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง อ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เป็นโวหารต่าง ๆ  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ คำที่มีตัวการันต์ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ วันเดือนปีแบบไทย อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน และหลักการใช้บริบทหรือคำแวดล้อมช่วยในการตีความ แปลความ ขยายความ  การอ่านทำนองเสนาะ  การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ การอ่านหนังสือตามความสนใจ

ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด  การเขียนสื่อสาร (จดหมาย  ขอใช้สถานที่ต่างๆ ในชุมชน) การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ  การเขียนเรียงความ  การเขียนย่อความ  การเขียนจดหมายส่วนตัว  (จดหมายขอโทษ จดหมายแสดงความขอบคุณ) การกรอกแบบรายการต่างๆ  การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยการพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก หลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา  การพูดรายงาน  การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ  คำราชาศัพท์  ระดับภาษา  ภาษาท้องถิ่น (ภาษาจีน)  คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  กลุ่มคำหรือวลี   ประโยคสามัญ ประโยครวม ประโยคซ้อน  กลอนสุภาพ สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง การแสดงความคิดเห็นวรรณคดีและวรรณกรรม หลักการและวิธีการเล่า นิทานพื้นบ้านท้องถิ่น (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ของคนจีน) การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  การท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยกระบวนการอ่านออกเสียง กระบวนการสื่อความ  ทักษะทางภาษา กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย

มีนิสัยรักการอ่าน  รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูดและการเขียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • นักเรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องชนิดของคำในภาษาไทย สำนวนสุภาษิตประโยคต่างและรวมถึงวรรณคดีที่ปรากฏในบทเรียนด้วย

เนื้อหาของคอร์ส

จากผาแต้มสู่อียิปต์

 • จากผาแต้มสู่อียิปต์ แผนภาพโครงเรื่ง
  00:01
 • แบบทดสอบเรื่อง การเขียนสะกดคำ
 • การอ่านตัวเลขไทย
  00:01
 • ชมรมคนรักวรรณคดี
  00:01
 • จากผาแต้มสู่อียิปต์
  00:01

ควายข้าวและชาวนา

อ่านป้ายได้สาระ

กทลีตานี

ละครย้อนคิด

กลอนกานท์จากบ้านไทย

กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า

ไม้งามในสวนแก้ว

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว