วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ท๑๑๑๐๑) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดหมู่: ป.1, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์และเลขไทย  การผันเสียงวรรณยุกต์กับอักษร ๓ หมู่  ฝึกทักษะการอ่านด้วย การอ่านออกเสียงคำที่มีรูปและไม่มีรูปวรรณยุกต์   คำที่มีตัวสะกดตรงและไม่ตรงตามมาตรา คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ  คำคล้องจองและข้อความสั้นๆ  ความหมายของคำ  อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ นิทาน  เรื่องสั้น  บทร้องเล่น  บทเพลง หนังสือตามความสนใจ  การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน  อ่านคำขวัญ คติพจน์ของโรงเรียน ชุมชนตลาดน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนสะกดคำ เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยคำแนะนำ  คำสั่งง่ายๆ พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์  พูดแนะนำตนเอง กล่าวคำทักทาย

การสะกดคำ  การแต่งประโยคง่ายๆ  คำคล้องจองการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจโดยใช้ กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด และทักษะทางภาษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทยมีนิสัยรักการอ่าน รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง  มีมารยาทในการอ่านการฟัง  การดู  การพูดและการเขียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ๑.นักเรียนบอกคำคล้องจอง
  • ๒.นักเรียนบอกถึงตัวสะกดในมาตราเดียวกัน/ต่างกันได้
  • ๓.นักเรียนความหมายของสัญลักษณ์ที่พบในชีวิตประจำวันได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว