วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ท21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ฝึกทักษะการอ่านด้วยอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความสำคัญจากสื่อต่างๆ การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ  การอ่านหนังสือตามความสนใจ

ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนสื่อสาร การเขียนบรรยายประสบการณ์ การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆ เรื่องภาษาท้องถิ่นของชุมชนตลาดน้อย

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยการพูดสรุปความสำคัญ  การพูดแสดงความรู้ ความคิดจากเรื่องที่ฟังและดู การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนตลาดน้อย (ประวัติ นิทาน ตำนานชุมชนตลาดน้อย)

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องเสียงในภาษาไทย  การสร้างคำ(คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม) กาพย์ยานี  ๑๑  สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องหลักการสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน หลักการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม การท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจโดยใช้กระบวนการอ่านออกเสียง กระบวนการสื่อความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการฝึกปฏิบัติ ทักษะทางภาษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย 

มีนิสัยรักการอ่าน  รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูดและการเขียน

What Will You Learn?

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ เรื่อง
 • เสียงในภาษาไทย
 • -เสียงสระ
 • -เสียงพยัญชนะ
 • -เสียงวรรณยุกต์
 • ชนิดของคำ
 • -คำนาม
 • -คำสรรพนาม
 • -คำกริยา
 • การสร้างคำ
 • -คำประสม
 • -คำซ้อน
 • -คำซ้ำ
 • -คำซ้ำที่เป็นสำนวน
 • สำนวนไทย
 • คำพ้องรูป
 • คำพ้องเสียง
 • คำพ้องความหมาย
 • คำประพันธ์
 • -โคลงสี่สุภาพ
 • -กลอน

Course Content

ภาษามีพลัง
ข้อคิดที่ได้รับ เสียงในภาษา -เสียงสระ -เสียงพยัญชนะ -เสียงวรรณยุกต์ สมบัติวรรณคดีไทย นิราศภูเขาทอง คำประพันธ์ประเภทกลอน

 • ภาษามีพลัง
  00:00
 • เสียงในภาษา
  00:00
 • สมบัติวรรณคดีไทย
  00:00
 • นิราศภูเขาทอง
  00:00
 • แบบทดสอบเรื่อง ภาษามีพลัง

เพื่อนกัน
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง ชนิดของคำ คำนาม คำสรรพนาม

แต่งให้งามตามที่เหมาะ
ข้อคิดจากเรื่อง คำประสม การอ่านจับใจความสำคัญ การจับใจความสำคัญจากสื่อสร้างสรรค์ การสรุปใจความสำคัญจากการอ่านและการฟัง

รอให้น้ำลายไหลเสียก่อน
ข้อคิดจากเรื่อง คำซ้อน คำซ้ำ คำซ้ำที่เป็นสำนวน

เก็บมาเล่าเอามาคุย
อ่านจับใจความสำคัญ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง คำพ้องความหมาย โคลงโลกนิติ โคลงสี่สุภาพ

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
ข้อคิดจากเรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย สุภาษิตพระร่วง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet