วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ท๒๒๑๐๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา ภาษาไทย

ฝึกทักษะการอ่านด้วยการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความสำคัญจากสื่อต่างๆ การอ่านตามความสนใจ

ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  การเขียนรายงานโครงงาน  การเขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดในโอกาสต่างๆ การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (พูดแนะนำเกี่ยวกับวัดแม่พระลูกประคำ)

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องกลอนสุภาพ คำราชาศัพท์ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องหลักการสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมในระดับที่ยากขึ้น หลักการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น (ตำนานวัดแม่พระลูกประคำ) การท่องบทอาขยานบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

โดยใช้กระบวนการอ่านออกเสียง กระบวนการสื่อความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการฝึกปฏิบัติ ทักษะทางภาษา

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย

มีนิสัยรักการอ่าน  รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูดและการเขียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่อง
 • ๑. ชนิดและหน้าที่ของคำ
 • - กริยา
 • - วิเศษณ์
 • - ลักษณนาม
 • - บุพบท
 • ๒. วลี / ประโยค
 • ๓. ประโยคในภาษาไทย
 • - ประโยคสามัญ
 • - ประโยคซ้อน
 • - ประโยครวม
 • ๔. คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
 • ๕. คำประพันธ์
 • - กลอนสุภาพ
 • - กลอนดอกสร้อย
 • ๖. จดหมายกิจธุระ (เชิญวิทยากร)
 • ๗. ความเข้าใจในการอ่าน
 • - บทความ
 • - บันทึกเหตุการณ์
 • - บทสนทนา
 • - บทโฆษณา
 • - โน้มน้าวใจ
 • - สารคดี
 • - เรื่องสั้น
 • - บทร้อยกรอง
 • - วรรณคดีและวรรณกรรม
 • - โวหาร (บรรยาย พรรณนา)

เนื้อหาของคอร์ส

รื่นเริงเพลงรำวง
อ่านจับใจความสำคัญ ข้อคิดที่ได้รับ คำกริยา คำวิเศษณ์ วลี/กริยาวลี บทเสภาสามัคคีเสวก

 • รื่นเริงเพลงรำวง (อ่านจับใจความ ตอบคำถาม ข้อคิด)
 • คำกริยา
 • คำวิเศษณ์
 • วลี / กริยาวลี
 • บทเสภาสามัคคีเสวก
 • แบบทดสอบรื่นเริงเพลงรำวง

พอใจให้สุข
อ่านจับใจความ ข้อคิดที่ได้รับ คำบุพบท คำลักษณนาม คำประพันธ์ (กลอนสุภาพ กลอนดอกสร้อย) กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

ความรับผิดชอบ
อ่านจับใจความ ข้อคิดที่ได้รับ ประโยค (สามัญ ซ้อน รวม)

โชคดีที่มีภาษาไทย
อ่านจับใจความ ข้อคิดที่ได้รับ คำราชาศัพท์และคำสุภาพ

วันที่ผมตื่นสาย
อ่านจับใจความ ข้อคิดที่ได้รับ จดหมายกิจธุระ (เชิญวิทยากร)

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว