วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ท๒๑๑๐๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา ภาษาไทย

ฝึกทักษะการอ่านด้วยอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความสำคัญจากสื่อต่างๆ การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ  การอ่านหนังสือตามความสนใจ

ฝึกทักษะเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆ การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน (ตำนานวัดแม่พระลูกประคำ)

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยการพูดสรุปความสำคัญ  การพูดแสดงความรู้ ความคิดจากเรื่องที่ฟังและดู (พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศกาลกินเจ ของชาวตลาดน้อย) การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าว

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ  ระดับภาษา

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องหลักการสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน หลักการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม การท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการอ่านออกเสียง กระบวนการสื่อความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการฝึกปฏิบัติ ทักษะทางภาษา

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง  เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย

มีนิสัยรักการอ่าน  รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูดและการเขียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่อง
 • ๑. ชนิดและหน้าที่ของคำ
 • - คำอุทาน
 • - คำวิเศษณ์
 • - คำบุพบท
 • - คำเชื่อม
 • ๒. คำนำหน้านาม
 • ๓. ประโยคเพื่อการสื่อสาร
 • - ประโยคบอกเล่า
 • - ประโยคคำถาม
 • - ประโยคคำสั่ง
 • - ประโยคแสดงความคิดเห็น
 • - ประโยคแสดงอารมณ์หรือความต้องการ
 • ๔. การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
 • ๕. การเลือกใช้คำ
 • ๖. จุดหมายกิจธุระะ
 • ๗. คำประพันธ์
 • - กาพย์ยานี ๑๑
 • - กาพย์ฉบัง ๑๖
 • - กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
 • ๘. ความเข้าใจในการอ่าน
 • - สุนทรพจน์
 • - รายงาน
 • - ระเบียบ คำสั่ง
 • - บทร้อยแก้ว ( เรื่องสั้น บทความ สารคดี สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 • - บทร้อยกรอง
 • - วรรณคดีและวรรณกรรม
 • - เรื่องสั้น
 • - บันเทิงคดี

เนื้อหาของคอร์ส

เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด
อ่านจับใจความ ข้อคิดที่ได้รับ คำอุทาน คำวิเศษณ์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

 • เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด (อ่านจับใจความ ตอบคำถาม ข้อคิด)
  00:01
 • คำอุทาน
 • คำวิเศษณ์
 • กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
  00:01
 • แบบทดสอบเสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด

เที่ยวท่าเรือ
อ่านจับใจความ ข้อคิดที่ได้รับ คำบุพบท คำเชื่อม วลี/ประโยค กาพย์พระไชยสุริยา

บ.ก.ที่รัก
อ่านจับใจความ ข้อคิดที่ได้รับ จดหมายกิจธุระ คำนำหน้านาม

โครงงานเด่นเขียนเน้นกระบวนการ
อ่านจับใจความ ข้อคิดที่ได้รับ คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ประโยคบอกเล่า/คำถาม/คำสั่ง/แสดงความคิดเห็น/แสดงอารมณ์หรือความต้องการ การเลือกใช้คำ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว