วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ท๒๓๑๐๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา ภาษาไทย

ฝึกทักษะการอ่านด้วยการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ  การอ่านตามความสนใจ

ฝึกทักษะการเขียนด้วยการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ  การเขียนจดหมายกิจธุระ  การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน  (เรื่องราวในชุมชนตลาดน้อย) การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ   การกรอกแบบสมัครงาน  การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และการเขียนรายงานโครงงานในหัวข้อที่นักเรียนสนใจ

ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยการพูดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู      การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู  การพูดโน้มน้าว

ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องคำทับศัพท์  คำศัพท์บัญญัติ  คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ

ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องหลักการสรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น  หลักการวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม  การท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

โดยกระบวนการอ่านออกเสียง กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการสื่อความ ทักษะทางภาษา กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   กระบวนการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่เรียนรู้   มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีมารยาทในการอ่าน  การฟัง การดู  การพูดและการเขียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
 • ๑. คำและการใช้คำ ได้แก่ คำบุพบท คำอุทาน คำเชื่อม
 • ๒. ความสัมพันธ์ของคำนามกับคำกริยา
 • - คำนามเป็นผู้กระทำกริยา
 • - คำนามเป็นผู้มีความรู้สึก
 • ๓. ประโยคกรรม
 • ๔. ประโยคซับซ้อน
 • ๕. คำยืมภาษาต่างประเทศ (จีน, อังกฤษ, เขมร)
 • ๖. สำนวนไทย
 • ๗. คำขวัญ คติพจน์ คำคม และ คำแสลง
 • ๘. บทร้อยกรอง (โคลงสี่สุภาพ)
 • ๙. มีความเข้าใจในการอ่าน
 • - บทความทั่วไป
 • - บทความทางวิชาการ
 • - ข่าวและเหตุการณ์
 • - เรื่องสั้น
 • - บันเทิงคดี
 • - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • - พระบรมราโชวาท
 • - วรรณคดีและวรรณกรรม

เนื้อหาของคอร์ส

วรรณคดีและวรรณกรรม

 • พระบรมราโชวาท
  00:00
 • อิศรญาณภาษิต
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง อิศรญาณภาษิต
 • บทพากย์เอราวัณ
  00:00
 • กรุงเทพฯ เมื่อร้อยกว่าปี
  00:00
 • คิดดี ก็ได้บุญ
  00:00
 • ปาร์ตี้บาร์บีคิว
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง ปาร์ตี้บาร์บีคิว
 • โคลงสี่สุภาพ
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง โคลงสี่สุภาพ
 • บันเทิงคดี
  00:00
 • แบบฝึกหัดบันเทิงคดี เรื่อง กูจี กูจี
 • แบบทดสอบ เรื่อง พระบรมราโชวาท
 • แบบทดสอบ เรื่อง บทพากย์เอราวัณ
 • แบบทดสอบ เรื่อง กรุงเทพฯ เมื่อร้อยกว่าปี
 • แบบทดสอบ เรื่อง คิดดี ก็ได้บุญ

หลักการใช้ภาษา
ประโยค

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว