วิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ศึกษาการอ่านและเขียนพยัญชนะ ก-ฮ ฝึกอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว การประสมคำสระเสียงยาว และท่องคำคล้องจอง เพื่อให้มีทักษะทางด้านการอ่านและการเขียนและนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างสมวัย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • การอ่านการออกเสียงและการเรียงลำดับการเขียนพยัญชนะไทยในขั้นพื้นฐาน
  • ชื่อสระ ตำแหน่งและวิธีการเขียนสระเสียงยาวได้แก่ สระอา สระอี สระอือ สระอู สระเอ สระออ สระเออ และ สระโอ
  • อ่านและเขียนสะกดคำและรู้ความหมายของคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว
  • ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านเสียงสระในภาษาไทย
  • อ่านออกเสียงคำและท่องคำคล้องจอง
  • การประสมคำสระเสียงยาว

เนื้อหาของคอร์ส

การอ่านและการเขียนพยัญชนะ ก-ฮ
เด็กสามารถอ่านและการเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ

  • การอ่านและการเขียนพยัญชนะ ก- ฮ
    00:00

การอ่านคำที่ประสมสระเสียงยาว
เพื่อให้เด็กสามารถอ่านคำที่มีสระเสียงยาว

การประสมคำสระเสียงยาว
เด็กสามารถประสมคำจากภาพสระเสียงยาวและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การอ่านและเขียนคำสระเสียงยาว
เขียนคำสระเสียงยาวแบบง่ายๆตามวัยได้

ท่องคำคล้องจอง
เด็กท่องคำคล้องจองได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว