วิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ศึกษาการอ่านและเขียนพยัญชนะ ก – ฮ   การประสมคำด้วยสระเสียงสั้น (อะ , อิ , อึ , เอะ , แอะ , โอะ , เอะ)  แบบมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด   การเขียนคำที่มีวรรณยุกต์ ไม้เอก , ไม้โท , ไม้ตรี , ไม้จัตวา   (   ่     ้     ๊     ๋  )  การเขียนคำจากภาพ    การแต่งประโยคจากคำและภาพ   การแจกลูกคำ    การแยกส่วนประกอบของคำ (พยัญชนะต้น / สระ / ตัวสะกด / วรรณยุกต์)   การท่องคำคล้องจอง  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางด้านการพูด  อ่าน เขียน และนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • อ่านเขียน ก-ฮ
  • อ่านคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้น
  • การอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดและวรรณยุกต์ให้ตรงกับภาพ
  • การแจกลูกคำ
  • การแต่งประโยคจากคำและภาพที่กำหนด
  • การแยกส่วนประกอบของคำ(พยัญชนะต้น/สระ/ตัวสะกด/วรรณยุกต์)

เนื้อหาของคอร์ส

อ่านเขียน ก-ฮ
เด็กสามารถอ่านและเขียน ก-ฮ ได้

  • อ่าน ก – ฮ
    00:05
  • การอ่านพยัญชนะ ก-ฮ

อ่านคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว
เด็กสามารถอ่านคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวได้

อ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดและวรรณยุกต์ให้ตรงกับภาพ
เด็กสามารถอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดและวรรณยุกต์ให้ตรงกับภาพได้

การแจกลูกคำ
เด็กสามารถแจกลูกคำได้

การแต่งประโยคจากคำและภาพที่กำหนด
เด็กสามารถแต่งประโยคจากคำและภาพที่กำหนดให้ได้

การแยกส่วนประกอบของคำ (พยัญชนะ/สระ/ตัวสะกด/วรรณยุกต์)
เด็กสามารถแยกส่วนประกอบของคำ (พยัญชนะ/สระ/ตัวสะกด/วรรณยุกต์) ตามที่กำหนดได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว