วิชาภาษาไทย ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ปฐมวัย
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 2

ศึกษาการอ่านและเขียน การประสมคำด้วยสระต่างๆ (อะ เ-ีย,เ-ือ,อือ,-ัว,เ-ะ,แ-ะ,โ-ะ,เ-าะ,เ-อ)  แบบมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด   การสะกดและการแจกลูกคำ (อะ เ-ีย,เ-ือ,อือ,-ัว,เ-ะ,แ-ะ,โ-ะ,เ-าะ,เ-อ) การแยกส่วนประกอบของคำ(พยัญชนะต้น / สระ / ตัวสะกด / วรรณยุกต์) การเขียนคำจากภาพ    การแต่งประโยคจากคำที่มีความหมาย     การท่องคำคล้องจอง  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางด้านการพูด  อ่าน เขียน และนำไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • การประสมคำด้วยสระต่างๆ (อะ เ-ีย,เ-ือ,อือ,-ัว,เ-ะ,แ-ะ,โ-ะ,เ-าะ,เ-อ)  แบบมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด 
  • การสะกดและการแจกลูกคำ (อะ เ-ีย,เ-ือ,อือ,-ัว,เ-ะ,แ-ะ,โ-ะ,เ-าะ,เ-อ)
  • การแยกส่วนประกอบของคำ(พยัญชนะต้น / สระ / ตัวสะกด / วรรณยุกต์)
  • การเขียนคำจากภาพ   
  • การแต่งประโยคจากคำ ที่มีความหมาย    
  • การท่องคำคล้องจอง 

เนื้อหาของคอร์ส

การประสมสระ อะ,เ-ีย,เ-ือ,-ือ,-ัว,เ-ะ,แ-ะ,โ-ะ,เ-าะ,เ-อ

  • การประสมสระ อะ,เ-ีย,เ-ือ,-ือ,-ัว,เ-ะ,แ-ะ,โ-ะ,เ-าะ,เ-อ
    00:05
  • การประสมสระ อะ,เ-ีย,เ-ือ,-ือ,-ัว,เ-ะ,แ-ะ,โ-ะ,เ-าะ,เ-อ

การสะกดและการแจกลูกคำอะ เ-ีย,เ-ือ,อือ,-ัว,เ-ะ,แ-ะ,โ-ะ,เ-าะ,เ-อ

การแยกส่วนประกอบของคำ

การเขียนคำตรงภาพในแบฝึกหัดภาษาไทย

การแต่งประโยคจากคำที่กำหนด

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว