วิชาภาษาไทย 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท31101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย 1
ศึกษาหลักการใช้ภาษาไทยเรื่องลักษณะของภาษา ได้แก่ คำ สำนวน และประโยค รวมถึงการฝึกปฏิบัติต่อยอดจากหลักการใช้ภาษาไทยดังกล่าวให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน ศึกษาสารคดี เรื่อง “ทุกข์ของชาวนาในบทกวี” ในด้านเนื้อหาสาระจากเรื่องที่อ่าน รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการต่อยอดในชีวิตประจำวัน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องหลักภาษาและวรรณคดี เช่น เรื่องลักษณะของภาษา ได้แก่ คำ สำนวน และประโยค เป็นต้น
  • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและบูรณาการได้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 : คำหลากหลาย
คำ หมายถึง ส่วนประกอบของพยางค์ที่นำมารวมกันแล้วเกิดความหมาย

  • บทเรียนที่ 1.1 คำหลากหลาย : คำไวพจน์
    00:00
  • บทเรียนที่ 1.2 คำหลากหลาย : คำที่มีความหมายเหมือนกันและคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
    00:00
  • หน่วยที่ 1 : คำหลากหลาย

หน่วยที่ 2 : ทายสำนวน
สำนวน หมายถึง ถ้อยคำที่มีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษร อาจมีลักษณะเป็นการเปรียบเทียบ มีความหมายแฝงเป็นชั้นเชิงชวนให้คิด และอาจต้องตีความจึงจะเข้าใจได้ ลักษณะของสำนวนส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พบในชีวิตประจำวัน บางสำนวนอาจเป็นคำคล้องจอง หรือเปรียบเทียบกับบุคคลตัวละครในนิทาน ตำนาน หรือวรรณคดี

หน่วยที่ 3 : ชวนแต่งคำ

หน่วยที่ 4 : ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

หน่วยที่ 5 : เรียนรู้เพื่อสื่อสาร

หน่วยที่ 6 : การเขียนเรียงความเชิงวิชาการ

หน่วยที่ 7 : ฉลาดรู้ฉลาดอ่าน

หน่วยที่ 8 : หัวใจชายหนุ่ม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว