วิชาภาษาไทย 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ท31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

ฝึกทักษะการอ่านด้วยการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ ฝึกทักษะการเขียนด้วยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ การเขียนในรูปแบบต่าง ๆ การประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่าง ๆ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ ฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูดด้วยการพูดสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู การประเมินเรื่องที่ฟังและดู การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดในโอกาสแสดงทรรศนะ โน้มน้าวใจ
ศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยเรื่องการใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค ระดับของภาษา ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องหลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม วรรณกรรมพื้นบ้าน ภาษาท้องถิ่น การท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า
โดยใช้กระบวนการอ่านออกเสียง กระบวนการสื่อความ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการฝึกปฏิบัติ ทักษะทางภาษา
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทยและตัวเลขไทย มีนิสัยรักการอ่าน รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง มีมารยาทในการอ่าน การเขียน และการฟัง การดู การพูด

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
  • 2. วิเคราะห์ลักษระเด่นของตัวละคร
  • 3. ความรู้เกี่ยวกับคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเบื้องต้น
  • 3.1 หลักสังเกตคำไทยแท้
  • 3.2 คำยืมภาษาบาลี - สันสกฤต
  • 3.3 คำยืมภาษาอังกฤษ
  • 4. หลักการสร้างคำในภาษาไทย
  • 4.1 พยางค์ และคำ
  • 4.2 คำมูล - ประสม - คำซ้อน - คำซ้ำ
  • 4.3 คำสมาส - สนธิ

เนื้อหาของคอร์ส

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว