วิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ส30282) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 1

ศึกษาความสำคัญของประชากรกับภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน การกระจายของประชากร และส่งผลต่อการเกิดปัญหาประชากรในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ขั้นปฐมภูมิ  ขั้นทุติยภูมิ ขั้นตุติยภูมิ  การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการทางสังคม และกระบวนการสืบค้นข้อมูล

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1.อธิบายหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
  • 2 อธิบายและวางแผนในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อการผลิต โดยคำนึงถึงปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และประโยชน์ที่ได้รับของบุคคลและสังคมอย่างมีคุณธรรม
  • 3.อธิบายกระบวนการและวิเคราะห์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
  • 4. ตระหนักถึงความสำคัญและลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศที่มีต่อการพัฒนาการด้าน
  • การเกษตร

เนื้อหาของคอร์ส

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

  • เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
    00:00
  • แบบทดสอบ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ระบบเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียง

สหกรณ์และการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชนของไทย

นโยบายการเงินและการคลัง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจน่ารู้

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว