วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ว๑๔๑๐๑) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยี : แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบอัลกอริทึ่ม การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปรเงื่อนไข วนซ้ำ การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1.ทำให้มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
 • 2.สามารถเปรียนบเทียบความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลายๆชุดได้โดยใช้ค่าทางคณิตศาสตร์ เช่น ค่ากลางของข้อมูล ส่วบเบี่บงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน
 • 3.สามารถนำเสนอข้อมูลที่มีในรูปแบบต่างๆได้ เช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิ
 • 4.สามารถวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและรอบของการเกิดซ้ำได้โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ได้
 • 5.เข้าใจและสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุฤณภาพได้
 • 6.ทำให้ทราบว่าคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป
 • 7.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆได้เพราะวิชานี้สามารถบูรณาการได้หลายสาขาวิชา เช่น มีการนำวิชาโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์มาประยุกษ์เข้าด้วยกันซึ่งสามารถเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและยังเป็นความรู้รอบตัวที่ควรทราบ
 • 8.ได้เรียนรู้โปรแกรม Microsoft office excel ซึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณค่าต่างๆ การบวก ลบ คูณ หาร การคิดเปอร์เซ็นต์ ใช้สมการมาหาค่าต่างๆโดยใช้ฟังก์ชันที่มีในโปรแกรมให้เกิดประโยชน์
 • 9.ได้เรียนรู้โปรแกรม Microsoft office PowerPoint สามารถนำเสนอผลงานโดยมีการใส่ลูกเล่นเพิ่มเติม เพิ่มสีสันในการนำเสนอผลงานมากยิ่งขึ้น
 • 10.ได้เรียนรู้โปรแกรม Windows Movie maker ซึ่งทำให้ทราบถึงการสร้างวิธีนำเสนอผลงานใหม่ๆและสามารถสร้าง Music video นำเสนอผลงานในแง่มุมของตัวเอง ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 • 11.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเลขฐานซึ่งทำให้สามารถแปลงเลขฐานหนึ่งไปเป็นอีกเลขฐานหนึ่งได้ เรียนรู้เกี่ยวกับสมการและกราฟในสมการแบบต่างๆที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการคำนวณ
 • 12.สามารถอ่านแผนที่อย่างง่ายและเข้าใจสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่ได้ เช่นแผนที่ทหาร แผนที่ทางอากาศ แผนที่บอกทิศทางลม แผนที่พยากรณ์อากาศ
 • 13.สามารถนำค่า GDP ดัชนีหุ้น ดัชนีราคา มาวิเคราะห์กลไกทางการตลาดทำให้เข้าใจระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมากยิ่งฃึ้น
 • 14.สามารถคำนวณหาสมการสหสัมพันธ์ที่เกียวข้องกับข้อมูลและสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office excel มาวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • 15.ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสร้างจินตนาการ ในการเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานนำเสนอของตัวเองได้

เนื้อหาของคอร์ส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Office

 • ความเป็นมาของ Microsoft
  30:00
 • ใบความรู้เกี่ยวกับไมโครซอฟต์
 • แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ความเป็นมาของ Microsoft
  15:00
 • ใบความรู้ Microsoft Office
 • แบบทดสอบ Microsoft office
 • แบบทดสอบโปรแกรม Microsoft Office

โปรแกรมระบบ

โปรแกรมประยุกต์

โปรแกรมอรรถประโยชน์

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว