วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ว๑๔๑๐๑) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและรวดเร็ว
 • ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด
 • ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก

เนื้อหาของคอร์ส

จรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์

 • จรรยาบรรณคอมพิวเตอร์
  01:00:00
 • แบบทดสอบจรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์
 • ใบงานเรื่องจรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์
 • แบบทดสอบที่ 2 : การเป็นนักจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์
 • บทที่เรียนที่ 2 จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์
  00:00
 • แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กฎหมาย ICT

พรบ.คอมพิวเตอร์

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว