วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ว๑๔๑๐๑) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

 • ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและรวดเร็ว
 • ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด
 • ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก

Course Content

จรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์

 • จรรยาบรรณคอมพิวเตอร์
  01:00:00
 • แบบทดสอบจรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์
 • ใบงานเรื่องจรรยาบรรณนักคอมพิวเตอร์
 • แบบทดสอบที่ 2 : การเป็นนักจรรยาบรรณคอมพิวเตอร์
 • บทที่เรียนที่ 2 จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์
  00:00
 • แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กฎหมาย ICT

พรบ.คอมพิวเตอร์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet