วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ว๑๔๑๐๑) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

 • ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและรวดเร็ว
 • ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด
 • ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก

Course Content

หน่วยที่ 1 อัลกอริทึ่ม
อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง ขั้นตอนหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเห็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายขึ้น อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง แนวคิดอย่างมีเหตุมีผลที่ผู้พัฒนาโปรแกรม โปรแกรมเมอร์ หรือนักวิเคราะห์ระบบ ใช้ในการอธิบายวิธีการทำงานอย่างเป็นขั้นตามลำกดับในการที่จะพัฒนาโปรแกรมนั้นๆ ให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เป็นเจ้าของงาน หรือผู้ที่รับผิดชอบได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรม

 • ข้อมูล
  50:01
 • ใบความรู้เรื่องอัลกอริทึ่ม
 • แบบทดสอบเรื่องข้อมูลเบื้องต้น
 • การแบ่งประเภทของข้อมูล
  50:01
 • ใบงานเรื่องการแบ่งประเภทของข้อมูล
 • แบบทดสอบประเภทของข้อมูล
 • การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์
  50:00
 • ใบความรู้ ใบงานประเภทของข้อมูลและการใช้ข้อมูล
 • แบบทดสอบการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์

การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลที่สามารถอธิบายได้โดยเหตุผลที่ใช้นั้นจะเป็น เหตุผลที่ได้จากกฎเกณฑ์ ข้อตกลง หรือจากประสบการณ์มาใช้เป็นเงื่อนไขในการ แก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหานั้นผู้แก้ปัญหาจะคาดหวังว่าให้ได้ผลลัพธ์ให้ตรงตาม เหตุผลที่อธิบายได้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet