วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ว๑๔๑๐๑) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและรวดเร็ว
 • ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด
 • ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 อัลกอริทึ่ม
อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง ขั้นตอนหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเห็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายขึ้น อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง แนวคิดอย่างมีเหตุมีผลที่ผู้พัฒนาโปรแกรม โปรแกรมเมอร์ หรือนักวิเคราะห์ระบบ ใช้ในการอธิบายวิธีการทำงานอย่างเป็นขั้นตามลำกดับในการที่จะพัฒนาโปรแกรมนั้นๆ ให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เป็นเจ้าของงาน หรือผู้ที่รับผิดชอบได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรม

 • ข้อมูล
  50:01
 • ใบความรู้เรื่องอัลกอริทึ่ม
 • แบบทดสอบเรื่องข้อมูลเบื้องต้น
 • การแบ่งประเภทของข้อมูล
  50:01
 • ใบงานเรื่องการแบ่งประเภทของข้อมูล
 • แบบทดสอบประเภทของข้อมูล
 • การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์
  50:00
 • ใบความรู้ ใบงานประเภทของข้อมูลและการใช้ข้อมูล
 • แบบทดสอบการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์

การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลที่สามารถอธิบายได้โดยเหตุผลที่ใช้นั้นจะเป็น เหตุผลที่ได้จากกฎเกณฑ์ ข้อตกลง หรือจากประสบการณ์มาใช้เป็นเงื่อนไขในการ แก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหานั้นผู้แก้ปัญหาจะคาดหวังว่าให้ได้ผลลัพธ์ให้ตรงตาม เหตุผลที่อธิบายได้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว