วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้

เทคโนโลยี : การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาจากปัญหาอย่างง่าย  การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย  การตรวจหาข้อผิดพลาดและการแก้ไข  อินเตอร์และการค้นหาข้อมูล  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล    การรวบรวม  ประเมิน  นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต  มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. เขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาหรือการทำงาน
 • 2. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
 • 3. ตรวจหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล
 • 4. เขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

เนื้อหาของคอร์ส

เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาเป็นวิธีการที่เป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้ เพื่อพิจารณาปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ทำให้สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ได้มักจะถูกนำมาแสดงให้อยู่ในรูปแบบของลำดับขั้นตอนหรือที่เรียกว่าอัลกอริทึมเพราะจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างง่ายได้อย่างมีขั้นตอน

 • ตุ๊กตาแม่ลูกดก
  00:00
 • ศิลปะตามคำบอก
  00:00
 • ทั้งหมดแถวตรง!
  00:00
 • เก็บสีลงกล่อง
  00:00
 • กีฬาฮาเฮ
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
การออกแบบโปรแกรมโดยการเขียนข้อความ เป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจง่าย เพื่ออธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ส่วนการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน เป็นการนำสัญลักษณ์มาใช้แทนลำดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมจากนั้นนำมาเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานให้กับตัวละครแต่ละตัวที่สร้างขึ้นโดยใช้คำสั่งที่เข้าใจง่ายในการสั่งให้ทำงาน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว