วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้

ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์อย่างง่าย  การรวบรวมผล ประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลการอภิปราย  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

 • 1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
 • 2. แสดงวิธีการแก้ปัญหา
 • 3. แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • 4. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
 • 5. ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

Course Content

อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา

 • สไลเดอร์เสี่ยงทาย
  00:00
 • ไตรกีฬาสมาคมพ่อค้าไข่
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา

การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet