วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้

ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์อย่างง่าย  การรวบรวมผล ประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลการอภิปราย  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
 • 2. แสดงวิธีการแก้ปัญหา
 • 3. แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • 4. เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
 • 5. ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

เนื้อหาของคอร์ส

อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา

 • สไลเดอร์เสี่ยงทาย
  00:00
 • ไตรกีฬาสมาคมพ่อค้าไข่
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา

การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว