วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ว12101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้

เทคโนโลยี : การลำดับขั้นตอนการทำงาน  การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น  การใช้โปรแกรมกราฟิก   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปอดภัย

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • จัดลำดับขั้นตอนในการทำงาน
 • เปรียบเทียบผลจากการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานแบบต่างๆ
 • แสดงลำดับขั้นตอนการค้นหาและแก้ปัญหาอย่างง่าย
 • เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคำสั่ง
 • ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

เนื้อหาของคอร์ส

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

 • ปัดกวาดเช็ดถู จัดตู้ จัดโต๊ะ
  00:01
 • งานเลี้ยงชมรมกับขนมเจ้าปัญหา
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว