วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ว๑๔๑๐๑) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยี : แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบอัลกอริทึ่ม การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปรเงื่อนไข วนซ้ำ การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1.ทำให้มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
 • 2.สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์กับโปรแกรมในชุดคำสั่งอื่น ๆ
 • 3.สามารถนำเสนอข้อมูลที่มีในรูปแบบต่างๆได้
 • 4.สามารถวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและรอบของการเกิดซ้ำได้โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ได้
 • 5.เข้าใจและสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างโปรแกรมในชุดคำสั่งของโปรแกรม Adobe ได้
 • 6.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆได้เพราะวิชานี้สามารถบูรณาการได้หลายสาขาวิชา เช่น มีการนำวิชาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ได้
 • 7.ได้เรียนรู้โปรแกรม ในชุดคำสั่ง Adobe หลากหลายประเภทได้
 • 8.ได้เรียนรู้โปรแกรม ในชุดคำสั่ง Adobe สามารถนำเสนอผลงานโดยมีการใส่ลูกเล่นเพิ่มเติม เพิ่มสีสันในการนำเสนอผลงานมากยิ่งขึ้น
 • 9 .ได้เรียนรู้โปรแกรม ในชุดคำสั่ง Adobe ซึ่งทำให้ทราบถึงการสร้างวิธีนำเสนอผลงานใหม่ๆและสามารถสร้าง Music video นำเสนอผลงานในแง่มุมของตัวเอง ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

เนื้อหาของคอร์ส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Adobe Collection

 • ความเป็นมาของโปรแกรม Adobe Collection
  30:00
 • แบบทดสอบโปรแกรมสื่อสิ่งพิมพ์
 • ใบความรู้เกี่ยวกับ Adobe Collection

โปรแกรมสื่อสิ่งพิมพ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว