วิชาวิทยาการคำนวณ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ว๒๓๑๐๑) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม โดยใช้แบบจำลอง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากการผสมโดยพิจารณาลักษณะเดียวที่แอลลีลเด่นข่มแอลลีลด้อยอย่างสมบูรณ์ การเกิดจีโนไทป์และ ฟีโนไทป์ของลูกและคำนวณอัตราส่วนจากจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูก ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบ  ไมโทซิสและไมโอซิส  การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซมอาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้งยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรม  ประโยชน์ของความรู้เรื่องโรคทางพันธุกรรม โดยรู้ว่าก่อนแต่งงานควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงของลูกที่อาจเกิดโรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม และผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ ประโยชน์และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้อสนับสนุน

การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วง  การเกิดฤดู และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์   การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม การเปลี่ยนแปลงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ และการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง  การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  ความก้าวหน้าของโครงการสำรวจอวกาศ

ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผล ซอฟต์แวร์หรือการบริการบนอินเทอร์เน็ตในการจัดการข้อมูล การประเมินการความน่าเชื่อถือของข้อมูล

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล บันทึกจัดกลุ่มข้อมูล  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอข้อมูลสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. ด้านรายได้ ผู้พัฒนาโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ดี ย่อมมีรายได้จากการน่ายโปรแกรมอย่างไม่จำกัด ตัวอย่างเช่น บิลล์ เกต เจ้าของ บริษัทไมโครซอฟต์ที่ร่ำรวยจากการขายโปรแกรมเป็นอันดับหนึ่งของโลก
 • 2. ด้านความสดวกสบายของผู้ใช้โปรแกรม ทำให้การทำงานในชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบายและมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยผ่อนการทำงานได้มาก
 • 3.ด้านการศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทรียนต่าง ๆ มากขึ้น สามารถทบทวนบทเรียนได้หลาย ๆ ครั้งด้วยตนเอง หรือการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Internet จะเพิ่มมวลความรู้ได้อย่างไม่จำกัดเวลาและสถานที่
 • 4. ด้านความบันเทิง ทั้งด้านการดูหนังฟังเพลง ทำให้ลดความเหน็ดเหนื่อยจากการงาน ในชีวิตประจำวันได้ และทำให้มีเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้น

เนื้อหาของคอร์ส

ความรู้เบื้องต้นกับการเขียนโปรแกรม

 • ความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม
  20:00
 • ใบงานหลักการเขียนโปรแกรม
 • ใบงานหลักการเขียนโปรแกรม
 • แบบทดสอบการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 • วรจรการพัฒนาระบบ
  15:00
 • แบบทดสอบวงจรการพัฒนาระบบ
 • ใบความรู้และใบงานวงจรการพัฒนาระบบ

DataStructure & Algorithm

หลักการเขียนโปรแกรม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว