วิชาวิทยาการคำนวณ (ว11101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้

เทคโนโลยี : การใช้เทคโนโลยีการทำงาน การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน และการดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

  • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • การใช้งานคอมพิวเตอร์
  • การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • การใช้งานโปรแกรมกราฟิก
  • การเปิด-ปิด และบันทึกไฟล์

Course Content

อุปกรณ์และการใช้งานคอมพิวเตอร์

  • บทที่ 1 หนูน้อยบ้านนา
  • แบบทดสอบ เรื่อง อุปกรณ์และการใช้งานคอมพิวเตอร์

การใช้โปรแกรมกราฟิก

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet