วิชาวิทยาการคำนวณ (ว12101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้ เทคโนโลยี : การลำดับขั้นตอนการทำงาน  การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น  การใช้โปรแกรมกราฟิก   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปอดภัย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ข้อตกลงในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • การดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • การใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย
  • ข้อมูลส่วนตัวและอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว
  • การค้นหาและติดตามสมาร์ตโฟน
  • การสร้างและการจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์
  • การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น

เนื้อหาของคอร์ส

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

  • บทที่ 1 รัตติกาล
  • บทที่ 2 บางกอกมีเสาชิงช้าบนท้องฟ้ามีทางช้างเผือก
  • แบบทดสอบ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว