วิชาวิทยาการคำนวณ (ว12101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้ เทคโนโลยี : การลำดับขั้นตอนการทำงาน  การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น  การใช้โปรแกรมกราฟิก   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปอดภัย โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

  • ข้อตกลงในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • การดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  • การใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย
  • ข้อมูลส่วนตัวและอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว
  • การค้นหาและติดตามสมาร์ตโฟน
  • การสร้างและการจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์
  • การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น

Course Content

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

  • บทที่ 1 รัตติกาล
  • บทที่ 2 บางกอกมีเสาชิงช้าบนท้องฟ้ามีทางช้างเผือก
  • แบบทดสอบ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet