วิชาวิทยาการคำนวณ (ว13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้

ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์อย่างง่าย  การรวบรวมผล ประเมินผล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลการอภิปราย  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทอศอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
  • การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
  • การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์
  • ประมวลผลข้อมูลอย่างง่าย

เนื้อหาของคอร์ส

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและเหมาะสม

  • บทที่ 1 ยืนงงในพงไพร
  • บทที่ 2 เอ…อาร์ไรนะ
  • แบบทดสอบ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและเหมาะสม

การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว