วิชาวิทยาการคำนวณ (ว15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้

เทคโนโลยี : การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาจากปัญหาอย่างง่าย  การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย  การตรวจหาข้อผิดพลาดและการแก้ไข  อินเตอร์และการค้นหาข้อมูล  การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล    การรวบรวม  ประเมิน  นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต  มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
  • การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและเคารพสิทธิผู้อื่น
  • การแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์
  • การแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น
  • การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
  • การใช้เครื่องมือในโปรแกรมค้นหา เช่น ค้นหาด้วยวลี แปลภาษา

เนื้อหาของคอร์ส

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

  • บทที่ 1 ไลฟ์สาระ
  • บทที่ 2 แฟนตะกร้อ
  • แบบทดสอบ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว