วิชาวิทยาการคำนวณ (ว16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาการการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ   และการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

 • 1. เข้าใจการใช้งานโปรแกรมเอกสารออนไลน์ร่วมกัน
 • 2. ความรู้ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ และการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
 • 3. รู้จักใช้วิธีการค้นหาข้อมูลขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง
 • 4. รู้จักการปกป้องข้อมูลส่วนตัว และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

Course Content

บทที่ 6 เรื่องวุ่นๆ หนังสือรุ่นออนไลน์

 • วิดีโอประกอบการเรียนเรื่องวุ่น ๆ หนังสือรุ่นออนไลน์
  00:00
 • เอกสาร : การใช้งาน Google doc
  00:00
 • แบบทดสอบบทที่ 6

บทที่ 7 รวบรวมร่วมแรง จัดแจงข้อมูล

บทที่ 8 น้ำนองเต็มตลิ่ง ค้นความจริงให้กระจ่าง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet