วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ชีววิทยา) ว 33185 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา เทอม 1

ศึกษาเซลล์และโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ กรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายมนุษย์ ระบบภูมิคุ้มกัน    ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต
การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย และการสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ที่สัมพันธ์กับการลำเลียงสาร และเปรียบเทียบการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่าง ๆ
  • อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทำงานของไต
  • อธิบายและเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่เพาะและแบบจำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย

เนื้อหาของคอร์ส

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

  • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
    00:01

การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว