วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ว22102)ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

วิทยาศาสตร์กายภาพ : งานและกำลัง  เครื่องกลอย่างง่ายและประโยชน์ของเคร่องกล  พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์  กฎการอนุรักษ์พลังงาน  ความหมายของการเคลื่อนที่  ผลของแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ระยะทาง  การกระจัด  ความเร็ว  และอัตราเร็ว  ความเร่ง

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ : ความรู้พ้นฐานเกี่ยวกับโลกและโครงสร้างโลก  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของเปลือกโลก  ทรัพยากรดิน  ทรัพยากรน้ำ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ  การเกิดปิโตรเลียมและการสำรวจ  กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่นน้ำมันดิบ  ผลที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการใช้พลังงานทดแทน

เทคโนโลยี : การออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา  ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา  องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประยุกต์ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่อสารและการแก้ปัญหาเบื้องต้น

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของงานและกำลังได้
  • 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับงานและกำลังได้
  • 3. นักเรียนสามารถอธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย
  • 4. นักเรียนสามารถอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างภายในโลกที่แบ่งตามองค์ประกอบทางเคมีได้
  • 5. นักเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกได้
  • 6. นักเรียนสามารถอธิบายผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์จากข้อมูลที่รวบรวมได้

เนื้อหาของคอร์ส

การแยกสาร

  • การแยกสาร
    01:00
  • แบบทดสอบ

โลกและการเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรพลังงาน

งานและพลังงาน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว