วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ว23201) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์  กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน คำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมการ V=IR การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม  การหาค่าพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สมการ W=Pt การคำนวณค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน คุณค่าของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ๑. ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้า
 • ๒.ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 • ๓.สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับวงจรไฟฟ้าในบ้าน
 • ๔.สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากับกำลังไฟฟ้า
 • ๕.สืบค้นข้อมูลและคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และคิดค่าไฟฟ้า
 • ๖.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัยและประหยัด

เนื้อหาของคอร์ส

พลังงานไฟฟ้า

 • วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
  00:01
 • วงจรไฟฟ้าในบ้าน
  00:01
 • พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า
  00:01
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  00:01
 • แบบทดสอบวงจรไฟ้าเบื้องต้น
 • แบบทดสอบวงจรไฟฟ้าในบ้าน
 • แบบทดสอบพลังงานไฟฟ้า
 • แบบทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกเบื้องต้น
 • ใบกิจกรรมการคำนวณหากำลังไฟฟ้า,พลังงานไฟฟ้า และคิดค่าพลังงานไฟฟ้า
 • ใบงานการคำนวณเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า
 • ใบงานทบทวนความรู้เกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า
 • ใบงานการหาปริมาณทางไฟฟ้า

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว