วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (ว22201) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเกี่ยวกับธาตุและตารางธาตุ สารและสสารรอบตัว สารละลาย การแยกสาร ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

 • ๑. คำนวณหาปริมาณความร้อน และเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิได้ถูกต้อง
 • ๒. คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายได้ และปัจจัยที่มีผลต่อการละลายได้
 • ๓. อธิบายและคำนวณหา เลขมวล เลขอะตอม และจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสารประกอบได้
 • ๔. อธิบายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการแยกของผสมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Course Content

สารรอบตัว

 • สถานะของสาร
  00:01
 • ความร้อน
  00:01
 • ผลของความร้อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร
  00:01
 • การถ่ายโอนความร้อน
  00:01
 • การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค
  00:01
 • สารรอบตัว

สารละลาย

การแยกสาร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet