วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 (ว22201) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.2, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเกี่ยวกับธาตุและตารางธาตุ สารและสสารรอบตัว สารละลาย การแยกสาร ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ๑. คำนวณหาปริมาณความร้อน และเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิได้ถูกต้อง
 • ๒. คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายได้ และปัจจัยที่มีผลต่อการละลายได้
 • ๓. อธิบายและคำนวณหา เลขมวล เลขอะตอม และจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุและสารประกอบได้
 • ๔. อธิบายและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการแยกของผสมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหาของคอร์ส

สารรอบตัว

 • สถานะของสาร
  00:01
 • ความร้อน
  00:01
 • ผลของความร้อนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร
  00:01
 • การถ่ายโอนความร้อน
  00:01
 • การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค
  00:01
 • สารรอบตัว

สารละลาย

การแยกสาร

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว