วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ว11101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.1, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิต  ลักษณะหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช

วิทยาศาสตร์กายภาพ : สมบัติที่สังเกตได้จากวัสดุ  เสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ : ดวงดาว  ลักษณะภายนอกของหิน

เทคโนโลยี : การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน และการดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • บอกชื่อ บรรยายลักษณะ และบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
 • บอกวิธีการดูแลรักษาอวัยวะอย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัยและรักษาความสะอาดได้
 • บอกชื่อและบรรยายลักษณะของส่วนต่างๆของสัตว์และพืชได้
 • บอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของสัตว์และพืชได้
 • สำรวจและระบุชื่อพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ได้
 • บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์แต่ละชนิดได้
 • บอกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ได้

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและการดูแลรักษาอวัยวะ
ร่างกายของเรา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน แต่อาจทำหน้าที่ร่วมกันเราควรดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ ของร่างกายอย่างถูกต้องสะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปได้

 • ตัวเราและการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
  15:00
 • ตัวเราและการดูแลรักษาอวัยวะภายใน
  15:00
 • ตัวเราและการดูแลรักษาอวัยวะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สัตว์และพืชน่ารู้
สัตว์และพืชรอบตัวเรา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ซึ่งมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน สัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆ ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อพืชและสัตว์
สัตว์และพืชชนืดต่าง ๆ จะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการดำรงชีวิต เช่น มีที่อยู่อาศัย มีที่หลบภัย มีอาหาร มีที่เลี้ยงดูลูกอ่อน มีน้ำ มีอาหาร

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว