วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา วิเคราะห์ แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย สมบัติทางกายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำในท้องถิ่น(แม่น้ำเจ้าพระยา) การใช้ประโยชน์จากน้ำและแหล่งน้ำ ส่วนประกอบและความสำคัญของอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศ การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และการกำหนดทิศ

What Will You Learn?

  • 1. ระบุส่วนประกอบของอากาศ บอกความสำคัญของอากาศ และผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตได้
  • 2. บอกแนวทางในการปฏิบัติตนในการลดการเกิดมลพิษทางอากาศได้
  • 3. อธิบายการเกิดลมได้
  • 4. บรรยายประโยชน์และโทษของลมได้
  • 5. อธิบายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้
  • 6. บอกวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยได้
  • 7. อธิบายสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวัน กลางคืน และการกำหนดทิศได้
  • 8. บอกความสำคัญของดวงอาทิตย์และประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตได้
  • 9. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้

Course Content

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยที่ 6 พลังงานบนโลกของเรา
รูปแบบพลังงาน การเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง การทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า ประโยชน์และโทษของไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย

แบบทดสอบหลังเรียน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet