เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประกอบด้วย 4 หน่วย ได้แก่

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยที่ 3 แรงในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 4 พลังงานเสียง

ในการเรียนรู้ประกอบด้วยเนื้อหา ใบกิจกรรม และแบบทดสอบระหว่างการเรียนแต่ละหน่วย