เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ทักษะทางสติปัญญาที่เป็นความสามารถหรือความชำนาญที่นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญในการค้นคว้าหาคำตอบของสิ่งต่าง ๆ ที่เราสงสัย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่

1) ระบุปัญหา

2) ตั้งสมมติฐาน

3) รวบรวมข้อมูล

4) วิเคราะห์ข้อมูล

5) สรุปผล

  1. ระบุปัญหา

เป็นการตั้งคำถาม ตั้งปัญหา หรือตั้งข้อสงสัยที่เกิดจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ

  1. ตั้งสมมติฐาน

เป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้ข้อมูลหรือใช้ความรู้เดิมมาเป็นพื้นฐานของคำตอบที่คิดล่วงหน้า ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยการสังเกต การสำรวจ หรือการทดลองแล้ว

  1. การรวบรวมข้อมูล

เป็นการรวบรวมข้อมูลหรือค้นหาคำตอบของปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การสำรวจ การทดลอง หรือการสร้างแบบจำลอง เพื่อให้ได้ข้อมูลแล้วบันทึกไว้

  1. วิเคราะห์ข้อมูล

เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาแปลความหมาย หรือบรรยายความหมายของข้อเท็จจริงที่มีอยู่ เพื่อนำไปสู่การสรุปผล

  1. สรุปผล

เป็นการสรุปผลของข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือไม่ แล้วนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือตั้งเป็นกฎเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป