เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้เพื่อสืบเสาะหาความรู้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้น คือ ขั้นพื้นฐาน และขั้นผสม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  มี 8 ขั้น

 1. การสังเกต

เป็นการใช้ประสาทสัมผัส ได้แก่ หู ตา จมูก ปาก ลิ้น ผิวกาย หรือใช้เครื่องมือช่วยในการสังเกต เพื่อบรรยายรายละเอียดของสิ่งนั้นโดยไม่ใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติม

 1. การวัด

เป็นการหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ เช่น ขนาด ความยาว น้ำหนัก ปริมาตร โดยอาจใช้การเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นโดยตรง หรือ การเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่หน่วยวัดไม่เป็นมาตรฐาน หรือมาตรฐานอย่างเหมาะสม

 1. การใช้จำนวน

เป็นการใช้ความรู้ด้านการคำนวณ เพื่อบรรยายหรือระบุรายละเอียดของสิ่งที่สังเกต

 1. การจำแนกประเทภ

เป็นการแบ่งพวกหรือเรียงลำดับสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ความเหมือนหรือแตกต่างกันเป็นเกณฑ์

 1. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย

 1. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลา
 • เป็นการหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่วัตถุต่าง ๆ ครอบครอง
 • การหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ที่วัตถุครอบครองเมื่อเวลาผ่านไป
 1. การพยากรณ์

เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาช่วยในการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น

 1. การลงความเห็นจากข้อมูล

เป็นการใช้ความคิดเห็นจากความรู้หรือประสบการณ์เดิม เพื่ออธิบายข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผล

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม  มี 6 ขั้น

 1. การตั้งสมมติฐาน

เป็นการคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนทำการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้หรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน

 1. การกำหนดและควบคุมตัวแปร

เป็นการกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ให้สอดคล้องกับสมมติฐานของการทดลอง

 1. การทดลอง

เป็นกระบวนการหาคำตอบจากสมมิตฐานที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การออกแบบ การปฏิบัติ และการบันทึกผลการทดลอง

 1. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

เป็นการแปลความหมายข้อมูลที่รวบรวมได้ เช่น การบรรยายลักษณะของข้อมูล การบอกความหมายข้อมูล การอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล หรือการเลือกข้อมูลเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐาน เพื่อสร้างคำอธิบายหรือลงข้อสรุปในการตอบคำถามี่สำรวจตรวจสอบ

 1. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

เป็นการกำหนดความหมายหรือขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสมมติฐานหรือที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง ให้เข้าใจตรงกัน เพื่อให้สามารถสังเกตและวัดได้

 1. การสร้างแบบจำลอง

เป็นการสร้าง พัฒนา หรือใช้สิ่งที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนสิ่งต่าง ๆ เช่น วัตถุ กระบวนการ ปรากฏการณ์ เพื่อสื่อสาร บรรยาย อธิบาย หรือพยากรณ์สิ่งที่ศึกษา