เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คือ เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย เช่น แผนภาพ ตาราง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง

ตัวอย่าง

อานนท์สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคในโซ่อาหารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อนำมาจัดกระทำข้อมูลใหม่แล้วนำไปสู่งครู ดังนี้

ข้อมูลที่บันทึกไว้

ผู้บริโภคในโซ่อาหาร มี 3 ประเภท ได้แก่ สัตว์กินพืชเป็นอาหาร เช่น วัว ช้าง ม้า สัตว์กินสัตว์เป็นอาหาร เช่น เสือ สิงโต เหยี่ยว และสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์ เช่น สุนัข แมว ไก่