เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

จิตวิทยาศาสตร์ คือ ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างลักษณะของผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์

– เป็นคนซื่อสัตย์ นำเสนอข้อมูลจากผลการทดลองที่เป็นความจริงเสมอ

– เป็นคนช่างสังเกต ให้ความใส่ใจในสิ่งที่สังเกตและทำอย่างละเอียดรอบคอบ

– เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย เมื่อผลการทดลองล้มเหลวหรือมีอุปสรรค

– เป็นคนที่สนใจใฝ่รู้ พยายามค้นหาคำตอบของปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจ